Jump to content

Store redesign - feedback and bug-reports


Dear staff, I have a very troublesome problem here.When I choose yes for everyone or yes, iwant.....  This prompt is always displayed. 

I tried to change the network agent, restart the computer, log in again and change the browser, but it didn't help. I was really worried:(

until now, I've tried again for 8 hours  . please help me, dude

It's strange that I can log in to my friend's account and cancel it normally

901919531_.png.538575a0cc1e1ed17c3374014

1841314588_.png.f718157e7bc534063068e45a

 

medal

Share this post


Link to post
Share on other sites

  • 10 months later...
On 10/4/2022 at 22:48, a12344566789 said:

Kính gửi nhân viên, tôi gặp một vấn đề rất rắc rối ở đây. Khi tôi chọn đồng ý cho mọi người hoặc đồng ý, tôi muốn..... Lời nhắc này luôn hiển thị. 

Tôi đã cố gắng thay đổi tác nhân mạng, khởi động lại máy tính, đăng nhập lại và thay đổi trình duyệt nhưng không được. Tôi thực sự lo lắng:(

cho đến bây giờ, tôi đã thử lại trong 8 giờ. làm ơn giúp tôi với, anh bạn

Thật lạ là tôi có thể đăng nhập vào tài khoản của bạn bè và hủy nó bình thường

901919531_.png.538575a0cc1e1ed17c3374014

1841314588_.png.f718157e7bc534063068e45a

 

Hello! I'm having the same problem as this, Sorry I didn't take a picture again. After I clicked "Got it", my Order was canceled but the system did not return me the GJN I ordered before. Hope someone can help? Thank so much.

medal medal medal

Share this post


Link to post
Share on other sites

9 hours ago, RaptorXIII said:

Hello! I'm having the same problem as this, Sorry I didn't take a picture again. After I clicked "Got it", my Order was canceled but the system did not return me the GJN I ordered before. Hope someone can help? Thank so much.

My problem was resolved quickly after contacting Gaijin support. Many thanks for the enthusiastic help from Gaijin support team.

medal medal medal

Share this post


Link to post
Share on other sites

 Share

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...